Final LS Ag+

Cena od: 31,92 

Vymazať
Zobraziť košík

Popis

Biela maliarska farba so zvýšenou odolnosťou voči zaplesneniu, vysokou belosťou, krycou schopnosťou a odolnosťou proti oteru za sucha

Nový FINAL l.s. Ag+ je použiteľný na preventívne alebo sanačné ošetrenie interiérov stavieb. Farbu je možné použiť všade, kde je potrebné zaistiť dlhodobú čistotu prostredia, najmä obytných priestorov, skladov potravín, zdravotníckych zariadení, šatní, kúpeľní a podobne. Nový FINAL l.s. Ag+ je povolené používať v nepriamom styku s potravinami.

Návod na použitie: Zaplesnené miesta je vhodné najskôr ošetriť prípravkom ASANEX® určeným na akútnu likvidáciu plesní. Opukané, príliš savé, alebo nesúdržné podklady je vhodné opraviť a napenetrovať. Farbu je možné nanášať na murivo, sádrokartóny, stierky, betón. Nový FINAL l.s. Ag+ je riediteľný vodou. Pre prvú vrstvu rozrieďte 1kg farby max. 30% – 0,3 litr. vody, pri druhej vrstve rieďte 1kg farby max. 20% – 0,2 litr. vody. Vždy záleží na savosti podkladu ! Tónovanie je možné bežnými tekutými, práškovými alebo pigmentovými pastami. Nanáša sa maliarskym štetcom, valčekom alebo striekaním.

Dôležité upozornenie: Čerstvo napenetrované miesta a sádrokartón sa vždy musia pred aplikáciou farby FINAL l.s. Ag+ natrieť aspoň jednou medzivrstvou farby FINAL O.K. alebo FINAL L.S. !

Výdatnosť: 6 – 8 m2/1kg farby

Doba účinnosti: Pri dodržaní správneho technologického postupu aplikácie je pri sanácii minimálna doba účinnosti 12 mesiacov odo dňa aplikácie. Praktické skúsenosti túto dobu niekoľkonásobne prevyšujú. Aplikácia farby FINAL l.s. Ag+ neodstraňuje príčinu vzniku plesní!

Bezpečnosť pri práci: Pri práci dodržujte základné hygienické pravidlá – podľa charakteru práce používajte vhodný pracovný odev, ochranné rukavice, ochranné okuliare, prípadne štít. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Pred pracovnou prestávkou a po práci si umyte ruky vodou a mydlom a ruky ošetrite reparačným krémom. Pri vniknutí farby do očí vymyte tieto vodou a v prípade komplikácií vyhľadajte lekára. Obsah VOC podľa kat. A/a WB: 30 g/l (2011). Tento produkt obsahuje 3 g/l VOC. Uchovajte mimo dosahu detí.

Obsahuje: zmes 5-chlór -2 methylisothiazol -3 (2H) -ONE. Môže vyvolávať alergickú reakciu. KBU je k dispozícií na vyžiadanie.

Skladovanie a doprava: Skladujte v pôvodnom a dobre uzatvorenom obale na suchom mieste pri teplotách od +5 až +25°C, pri doprave chráňte pred mrazom.

Likvidácia obalov a zbytkov farby: nepoužiteľné zbytky farby je možné po vyschnutí vody ukladať na skládkach komunálneho odpadu. Obal je možné po jeho vymytí likvidovať ako druhotnú surovinu.

Doba spotreby: pri dodržaní skladovacích podmienok do 36 mesiacov odo dňa výroby. Nespotrebovanú nariedenú farbu dobre uzavrite a odložte na jej prípadné neskoršie použitie.

Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Ďalšie informácie

Hmotnosť -

Máte otázku ?